ROGER THAT PROJECTPRESENTATIE

Projecttitel
Roger That Inloophuizen
 
Organisatie
Rogier Hulst Foundation
 
Projectomschrijving
Inloophuizen met zorgzaam karakter; broedplaatsen voor een (mentaal) mooiere wereld, waarin ieder zichzelf mag zijn en tot bloei komt!
 
Doelstelling
Wij hebben als missie om de wereld mentaal mooier en sterker te maken.

Het is de vurige wens van de Rogier Hulst Foundation om voor jongeren een plek te bieden. Een plek waar ze hoop kunnen blijven koesteren op een betere wereld en waar zij zich “thuis” voelen. Een plek waar zij hun kracht voelen stromen, waar ze hun ervaringen kunnen doorgeven aan anderen. En zo worden zij de beschermers voor de toekomst. Een plek waar ze zich gehoord weten, zich gezien voelen en aandacht hebben voor elkaar zonder oordeel of afwijzing.

De Rogier Hulst Foundation wil een spilfunctie vervullen en katalysator zijn in het centraal samenbrengen van een gebalanceerde mix van vrijetijdsaanbod en ondersteuning voor jongeren. Denk hierbij aan toerusting op het gebied van mentale weerbaarheid en het omgaan met levensvragen. Hieronder valt ook het bieden van een toereikend en laagdrempelig zorgaanbod met begeleide doorverwijzing naar aanvullende zorg. 

We willen integrale en adequate zorg verlenen aan jongeren. Dit gaan we bereiken door het verbinden van bestaande initiatieven. We stimuleren en faciliteren duurzame samenwerking met zorgverleners en maatschappelijke partners vanuit een gezamenlijk streven. Hierin willen we voorzien door onder een duidelijke noemer (herkenbare) inloophuizen te openen, waar jongeren zich welkom voelen. Deze huizen zullen bemand worden door teams bestaande uit enthousiaste professionals, goed gemotiveerde jonge ervaringsdeskundigen en vrijwilligers uit de zorg.

 
Doelgroep
Wij maken ons sterk voor (en samen met) jongeren van 11-25 jaar, met name kwetsbare jongeren die (nog) geen aansluiting vinden in de reguliere zorg.
 
Motivatie
In mei van het jaar 2012 besloot Rogier Hulst uit het leven te stappen. Nadat hij in z’n leven in deze maatschappij en in de zorg tegen zoveel muren was opgelopen. De eenzame strijd met depressieve gevoelens, het geteisterd worden door destructieve gedachtes die je niet stop kunt zetten. Het niet kunnen ontsnappen uit je hoofd. Je niet begrepen voelen. Je niet thuis voelen in deze wereld. Het werd hem allemaal te veel. Helaas is Rogier daarin geen uitzondering. Veel jongeren worstelen met levensvragen of psychische klachten van welke aard dan ook. De situatie is op z’n zachtst gezegd schrijnend. De manier waarop de hulpverlening georganiseerd is laat te wensen over, ondanks de goede wil van veel zorgverleners. Als directe betrokkenen staan we vaak ogenschijnlijk onmachtig.
 
Missie
Maar wat als het anders kan?!
Nadat Astrid van Vugt werd geconfronteerd met het immense verdriet van het verlies van haar zoon Rogier ten gevolge van zelfdoding, nam Astrid het krachtige besluit om haar verdriet om te zetten in positiviteit.
In liefdevolle herinnering aan haar zoon Rogier, vatte Astrid het plan om een wereld te scheppen, waar mensen als Rogier zich thuis zouden voelen. Wat in haar hoofd begon te leven blijft echter niet bij dromen en idealen. Astrid is vastbesloten, daadkrachtig en geïnspireerd om een mentaal mooiere en sterke wereld te realiseren; werkelijk een plek te creëren waar jongeren volledig zichzelf mogen zijn en hun talenten en mogelijkheden mogen ontdekken. Waar jongeren op begrip kunnen rekenen en hopelijk inzien dat er wel een andere uitweg is! Zo ontstond het idee voor Roger That Inloophuizen.  

Rogier zou niet anders gewild hebben dan dat deze huizen er zouden komen. Het past bij het gedachtegoed dat ook door Rogier, met zijn bijzondere persoonlijkheid en creatieve uitingen als kunstenaar, bij leven werd uitgedragen vanuit grote bewogenheid. De oprichting van de Rogier Hulst Foundation is dan ook zijn nalatenschap. Er zijn nogal wat hordes te nemen. Astrid bindt echter vastberaden de strijd aan met de onmogelijkheden, trotseert de elementen en gaat geen uitdaging uit de weg. Astrid zoekt met haar bevlogenheid en aanstekelijke enthousiasme duurzame samenwerking voor het grotere goed. Astrid is er, samen met een brede achterban, van overtuigd dat dit project van positieve invloed op het leven van jongeren gaat zijn.

Help je Astrid de herinnering aan het leven van haar zoon te eren en blijvend betekenis te geven door samen maken de wereld mentaal mooier en sterker te maken voor onze jongeren? Steun Astrid in haar missie voor het creëren van een maatschappij met meer begrip en compassie waar jongeren zo naar op zoek zijn!

 
Waarom
Geïnspireerd door de OverKophuizen (inloophuizen waarmee zorg toegankelijker wordt voor jongeren) in België, is door de Rogier Hulst Foundation gestart met verkenning naar de kansen voor het realiseren van dit soort huizen in Nederland.

Ook in Nederland kampt 30% van de jongeren met psychische klachten en is er daarbij een groep met sociaal maatschappelijke klachten. Ze liggen niet altijd aan de oppervlakte. Jongeren worstelen soms in eenzaamheid met levensvragen. Hun strijd is niet altijd bekend bij hun ouders, vrienden of mentoren van school. Zonder juiste begeleiding vormen deze klachten een basis voor ernstige problemen in de volwassenheid. Jongeren zetten moeilijk de stap naar hulpverlening door angst, schaamte, onwetendheid en onzekerheid.

Deze jongeren hebben echter wel behoefte aan een luisterend oor, zonder verdere verplichtingen. Roger That Inloophuizen voorzien in die behoefte. https://www.rogierhulstfoundation.nl/jongeren

 
Concept
De Rogier Hulst Foundation wil met Project Roger That door het openen van inloophuizen een uitnodigende broedplaats bieden aan jongeren, om te werken aan mentale weerbaarheid en veerkracht. Een plek waar je kunt "'ont'-moeten", een luisterend oor vindt en waar de weg naar hulpverlening met de juiste begeleiding eenvoudig gevonden kan worden. Om zo de drempels naar de zorg weg te nemen en eindeloos geleur langs diverse (zorg)loketten voorkomen!

Het concept dat de stichting voor ogen staat heeft niet de oplossing voor elk probleem, maar zal een belangrijke rol vervullen in de vormende fases in het leven van jongeren, waarmee de jongeren een beter, zonniger, toekomstperspectief krijgen. Het aantal uitzichtloze situaties zal drastisch verminderen (preventie). Bovendien helpen de huizen jongeren om hun identiteit te ontdekken, te omarmen en hoe zij met hun talenten mogen bijdragen aan onze maatschappij op een manier die voor hen vervullend is. Een goede investering in gezondheid en welzijn dus, die zorgkosten bespaart en zich zelfs dubbel terugbetaalt aan de maatschappij! 

 
Doelen
In het meerjarenplan van de Rogier Hulst Foundation staat de ambitie helder verwoord; in 2020 wordt het eerste Roger That huis geopend en in 2025 zal in iedere provincie een Roger That Inloophuis te vinden zijn.

Uit dit project volgen de lokale projecten waar jongeren zelf betrokken worden in de realisatie van hun inloophuis, hierin ondersteund door de stuurgroep en lokale partijen.

Het is tevens een doel om in aanvulling hierop een digitaal platform te creëren welke de doelgroep 24/7 kan raadplegen.

 
Aanpak/Netwerkactivatie
Het project kent een voorloopfase. Hierin staan conceptontwikkeling, een haalbaarheidsonderzoek en vergroting en activatie van het netwerk centraal. Deze fase wordt begeleid door een stuurgroep van betrokken vrijwilligers en ondersteund door ambassadeurs.

Uit dit project volgen de lokale projecten waar jongeren zelf betrokken worden in de realisatie van hun inloophuis, ondersteund door de stuurgroep en lokale partijen. 

In het bouwen aan lokale netwerken worden ambassadeurs ingezet.
Er ligt een warm en goed netwerk in de media om het initiatief verder onder de aandacht te brengen (o.a. RTL, div. dagbladen)

Regelmatig zijn er drukbezochte bijeenkomsten zoals lotgenoten dagen voor ouders, broers en zussen van kinderen die overleden zijn t.g.v. zelfdoding. En er wordt een e-magazine 2 x per jaar verspreid. http://rogierhulstfoundation.nl/onderzoek http://rogierhulstfoundation.nl/in-de-media

Roger That kan uitsluitend slagen in haar missie door haar betrokken netwerk.

De stichting werkt op basis van fondsen, subsidies en particuliere donaties.

 
Begroting
Zie bijlage

 

 

 
De aanjagers in actie